Jordbruk

Strukturrationaliseringar

Jordbruket i Sverige har genomgått, och genomgår fortfarande, en kraftig strukturförändring. Som i de flesta branscher går trenden mot större enheter för att uppnå skalfördelar.

Även jordbruket på Erstavik har genomgått stora förändringar de senaste 15 åren. Bland annat har gårdens mjölkproduktion och spannmålsodling lagts ned. Produktionen har istället inriktats mot hösilage, som används som foder till hästar och kor. Med ett minskat antal kor har hästarnas betydelse som betesdjur ökat. Sammantaget hyser de stall som finns på Erstaviks marker ett 60-tal hästar vintertid.

Landskapsbilden

Även om jordbruket har förlorat i betydelse som näringsgren är det mycket viktigt för landskapsbilden och det intryck Du som besökare får av Erstaviks marker. Ett livskraftigt jordbruk är en förutsättning för att bevara det öppna kulturlandskap de flesta svenska värdesätter så högt.

Gårdens öppna areal, brukad mark och betesmark, uppgår till ca 150 hektar.

Gärde vid Erstavik. foto: Lubbe Garell Kor på bete. foto: Lubbe Garell