Skogsbruk

Viktig näringsgren för Erstavik - och Sverige

Skogen är en mycket viktig näringsgren på Erstavik, men även för hela landets ekonomi. Det som produceras i vår skogsindustri är Sveriges enskilt största exportprodukt.

Gården har ca 1400 hektar produktiv skogsmark med en årlig tillväxt på ca 5700 kubikmeter. Det vi avverkar blir insatsvaror till den svenska skogsindustrin, t e x sågverk eller massabruk. Åldersmässigt är beståndet relativt jämnt fördelat men med en viss övervikt mot äldre skog. Fördelningen på trädslag är 56% tall, 28% gran, 13% löv och 3% ek.

Miljöcertifierat

Skogsbruket på Erstavik är miljöcertifierat enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Scheme) standarden.

För att få denna certifiering måsta man bland annat avsätta minst 5% av skogsmarken till naturvårdsändamål. Vidare ställs ett antal krav på miljömässigheten hos de entreprenörer vi som skogsägare använder oss av i vårt skogsbruk.

Timmertrave. foto: Claes Nydén Avverkning, gallring och vård av skogen. foto: Claes Nydén