Allemansrätten

Modernt namn på gammal företeelse

Erstavik är tillgängligt för alla - om man följer allemansrättens regler. Allemansrätten är ett modernt namn på en gammal företeelse. Den ger oss rätt att nyttja mark och vatten som tillhör någon annan. Rätten gäller bara individer, inte för t.ex. föreningar och företag. Det kan vara tillåtet t.ex. att röra sig ute i markerna och på sjön, att plocka svamp och bär, att rida och att medföra och att rasta hundar. Men inget av detta är tillåtet om Du inte uppfyller kraven på hänsyn mot markens ägare och andra som fått ägarens tillstånd att utnyttja marken. Allemansrättens regler bestäms av dom-stolarna i deras domar.

Högsta Domstolens definition

Så här säger Högsta Domstolen om den hänsyn som allemansrätten kräver för att Du ska få nyttja annans mark, (HD:s dom den 27.9.1996):

"Nyttjandet av annans mark får inte ske så att det medför nämnvärd skada eller olägenhet för fastighetsägaren eller annan rättsinnehavare".

Om ditt nyttjande av annans mark innebär "nämnvärd skada eller olägenhet" för ägaren eller andra som fått rätt att bruka egendomen t.ex. hyresgäster och arrendatorer är det alltså ett brott mot allemansrättens regler.

Hänsyn under ansvar. foto: Lubbe Garell